n7

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อาหาร ทำอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

 1. กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือขอความเห็นชอบหรือการเฝ้าระวังตามเงื่อนไขที่กำหนด

 2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหลักฐานแสดงการรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของตน

 3. กำหนดให้มีคณะกรรมการอาหาร ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

 4. กำหนดให้การผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องจัดให้มีระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด

5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการหรือรายละเอียด หรือปฏิบัติผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การโอนใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย ตลอดจนหน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย

 6. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย

 7. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การผลิตและการนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารควบคุมพิเศษ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด การขึ้นทะเบียนอาหาร การกำหนดอายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร การขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร การสั่งให้ผู้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและการสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนอาหาร ตลอดจนการสั่งให้งดผลิตหรืองดนำเข้าซึ่งอาหารควบคุมพิเศษที่ไม่ขึ้นทะเบียนอาหาร

 8. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอจดแจ้ง หรือการขอแจ้งรายการอาหารในการผลิตและการนำเข้าอาหารควบคุม และอาหารแจ้งรายการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการจดแจ้งหรือการแจ้งรายการ การกำหนดอายุใบรับจดแจ้งหรือใบรับแจ้งรายการอาหาร การขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งหรือใบแทนใบรับแจ้งรายการอาหาร การสั่งให้ผู้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและการเพิกถอนการจดแจ้งหรือแจ้งรายการอาหาร ตลอดจนการสั่งให้งดผลิตหรืองดนำเข้าซึ่งอาหารควบคุมที่ไม่จดแจ้งหรือแจ้งรายการอาหาร

 9. กำหนดให้มีด่านอาหาร เพื่อตรวจสอบการนำเข้าอาหาร และตรวจสอบอาหารที่ส่งออกแล้วถูกคืนกลับเข้ามาในราชอาณาจักร และการกำหนดให้มีการทำความตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองอาหารหรือสถานที่ผลิตอาหารของหน่วยงานต่างประเทศ

 10. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมการผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายซึ่งอาหาร 4 จำพวก ได้แก่ อาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน และอาหารเสื่อมคุณภาพ

 11. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งให้เลิกใช้หรือแก้ไขฉลากหรือเอกสารกำกับอาหาร หรือให้งดจำหน่ายอาหารที่ใช้ฉลากหรือเอกสารกำกับอาหารซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด

 12. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร การสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณา และการให้ระงับการโฆษณาหรือวิธีการโฆษณา ตลอดจนการให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน