n8

ครม. เดินหน้าแก้ราคาไข่ตกตำ่ และเห็นชอบยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้

แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

 สาระสำคัญของเรื่อง

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า

1. สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปัจจุบัน ปี 2558 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 2 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอให้แก้ปัญหาผลผลิตไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 2553 จากข้อมูลคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ก่อนปี 2553 คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลและกำหนดปริมาณนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) เฉลี่ยปีละ 405,721 ตัว หลังปี 2553 คณะกรรมการฯ และกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 อย่างเคร่งครัด จึงมีผู้ประกอบการนำเข้า P.S. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดปี 2557 เพิ่มเป็น 627,346 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.62 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ก่อนปี 2553) เฉลี่ย 30 ล้านฟอง/วัน เพิ่มเป็น 41 ล้านฟอง/วัน ในปี 2558 ราคาไข่ไก่ตกต่ำในระยะยาวตั้งแต่ปี 2554 เฉลี่ยฟองละ 2.88 บาท ลดลงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ปี 2558 (16 มีนาคม 2558) เหลือฟองละ 2.00 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตฟองละ 2.93 บาท เกษตรกรขาดทุนฟองละ 0.93 บาท

2. การดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นวาระเร่งด่วน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบด้วยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

2.1 มาตรการระยะสั้น (เร่งด่วน)

1.1) เพิ่มช่องทางการตลาด ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายไข่ไก่ตรงสู่ผู้บริโภค

1.2) รวบรวมไข่ไก่ส่วนเกินออกจากระบบเพื่อส่งออกในรูปไข่ไก่สดและแปรรูป โดยชดเชยเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรฟองละไม่เกิน 0.50 บาท

1.3) ปลดแม่ไก่ไข่ก่อนกำหนด อายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ โดยทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรวมช่วยเหลือเกษตรกร

2.2 มาตรการระยะยาว

กำหนดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ และการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์มีอำนาจบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ และกรมปศุสัตว์ควบคุมปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่และบริหารไก่ไข่พันธุ์ โดยการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเลี้ยงในฟาร์มต่อไป

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เสนอ

สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560)

1. วิสัยทัศน์ : มุ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วน

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเอกภาพในการบริหารยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่จะมีการก่อตั้งขึ้นในอนาคตจะทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารูปแบบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจก่อนดำเนินการจัดตั้งต่อไป