สนช. ม.ค.58

สมุดพก สนช. มกราคม 2558

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 196 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 19 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านวาระที่สาม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ….

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และดำเนินกระบวนการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 80.38 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ77.86 โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 38 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ครบทุกครั้ง จำนวน 49 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 89 จำนวน 81 คน และลงมติต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 52 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก สนช. มกราคม 2557

สนชมค58