ฝ่ายนิติบัญญัติ19

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 19

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 19  (8 – 9 มกราคม 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 6 ฉบับ และการดำเนินกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 เรื่อง

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ….

2. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

5. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ….

6. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง พ.ศ. ….

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยคณะรัฐมนตรี มีสาระ ดังนี้

อันเนื่องจากพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ได้มีใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลายมาตราไม่เหมาะสมกับบริบทของโครงสร้างและกิจการทางทหารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล (ฉบับที่ …) พ.ศ. …  มีทั้งสิ้น 10 ประเด็น คือ

(1) การออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(2) การกำหนดเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร

(3) กำหนดคดีที่ไม่อยู่ในศาลทหาร

(4) อำนาจของศาลจังหวัดทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

(5) อำนาจพิจาณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งโดยตรงไปยังศาลทหารสูงสุด

(6) ระเบียบเกี่ยวกับเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(7) การควบคุมผู้ต้องการในกรณีพิเศษ

(8) สิทธิของผู้เสียหายและจำเลย

(9) หลักการห้ามศาลทหารพิพากษาเกินคำขอ และ

(10) การบังคับคดีในกรณีหญิงมีครรภ์

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พบว่า รับหลักการ จำนวน 189 เสียง ไม่รับหลักการ 1 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

1. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552

2. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552

3. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

คลิกดูตารางสรุปความเคลื่อนไหว สนช. รายสัปดาห์

ความเคลื่อนไหว สัปดาห์ที่ 19