ฝ่ายนิติบัญญัติ22

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 22

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 22  มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 4 ฉบับ กิจการสภา จำนวน 2 เรื่อง

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

1. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ….

2. พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61 มาตรา 65 และมาตรา 91 และเพิ่มมาตรา 65/1)

3. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….

4. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….โดยคณะรัฐมนตรี มีสาระ ดังนี้

อันเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการดำเนินการจัดการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมนุมจึงสมควรมีกฎหมายกำหนดเพื่อรองรับการจัดตั้ง รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะเพื่อผลสัมฤทธิ์และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. มีรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การกำหนดนิยาม สถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ฯลฯ การแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระบวนการดำเนินงาน อำนาจต่างๆ ของฝ่ายบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและผู้สอนพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พบว่า เห็นด้วยจำนวน 174 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง งดออกเสียงจำนวน 4 เสียง และไม่ลงคะแนนจำนวน 1 เสียง

รับทราบรายงานจากองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ

1. รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 15 (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (รับทราบรายงาน)

2. รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 15(6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (รับทราบรายงาน)

คลิกดูตารางสรุปความเคลื่อนไหว สนช. รายสัปดาห์

ความเคลื่อนไหว สัปดาห์ที่ 22