ฝ่ายนิติบัญญัติ20

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 20

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 20 มีการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน  3 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 3 เรื่อง การพิจารณาสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศจำนวน 5 เรื่อง และ กิจการสภา จำนวน 1 เรื่อง

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

1. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ….

3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสนอโดยคณะรัฐมนตรี มีสาระ ดังนี้

อันเนื่องด้วยในปัจจุบันการจัดสรรที่ดินในปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้จดแจ้งในโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะซึ่งส่งผลให้ไม่อาจชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินสำหรับใช้เพื่อบริการสาธารณะจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 5 ประการ คือ

1. การแก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

2. การกำหนดให้มีการจัดแจงลงในโฉลดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินใช้เพื่อบริการสาธารณะ

3. การกำหนดห้ามการโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค

4. การแก้ไขหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดินและกำหนดให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

5. แก้ไขระยะเวลาการค้างชำระบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พบว่า รับหลักการ จำนวน 174 เสียง งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง

การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง

  1. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552
  2. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552
  3. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

การพิจารณาสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีได้เสนอภาคผนวกท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. ภาคผนวก 4 การอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งข้ามแดน แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน

2. ภาคผนวก 5 การข้ามแดนของบุคคล แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน

3. ภาคผนวก 6 กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน

4. ภาคผนวก 8 การนำเข้ารถยนต์ชั่วคราว แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน

5. ภาคผนวก 14 กฎเกณฑ์ศุลกากรสำหรับคอนเทนเนอร์ แนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน

กิจการสภา

การพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3

คลิกดูตารางสรุปความเคลื่อนไหว สนช. รายสัปดาห์

ความเคลื่อนไหว สัปดาห์ที่ 20