ฝ่ายนิติบัญญัติ21

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 21

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 21 (21 – 23 ม.ค. 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 7 ฉบับ สรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 เรื่อง และกิจการสภา จำนวน 6 เรื่อง

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

  1. ร่างพระราชบัญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ….
  2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….
  4. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  5. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  6. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  7. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ….

สำหรับร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ….  เสนอโดยคณะรัฐมนตรี มีสาระ ดังนี้

อันเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรมีปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังประเด็นต่อไปนี้

  1. กำหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
  2. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  3. ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พบว่า เห็นด้วยจำนวน 197 เสียง งดออกเสียงจำนวน 4 เสียง

สรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง

1. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 95 เสียง ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวไม่ถึงสามในห้าของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง

2. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ซึ่งคะแนน เสียงดังกล่าวไม่ถึงสามในห้าของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติ จึงถือว่าสภานิติ   บัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง

3. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียง 190 เสียง ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง

4. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

5. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 137 ประกอบมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ หนึ่งคณะจำนวน 17 คน ประกอบด้วย เช่น พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลตำรวจโทบุญเรือง ผลพานิชย์ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นางสุรางคณา วายุภาพ เป็นต้น

6. เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ออกเสียงลงคะแนนลับปรากฎว่า ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต และนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับแรกและลำดับที่ 2

7. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ หนึ่งคณะจำนวน 17 คน ประกอบด้วย เช่น  นายกล้านรงค์ จันทิก พลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ

พลอากาศเอกชนัท รัตนอุบล พลเอกอู้ด เบื้องบน เป็นต้น

 

รับทราบรายงานจากองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ

1. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2556 ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552 (รับทราบรายงาน)

2. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (เห็นชอบ)

3. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี 2556 ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (เห็นชอบ)

4. รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 15(6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (เห็นชอบ)

5. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รับทราบรายงาน)

6. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำหรับปี 2556 ตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รับทราบรายงาน)

คลิกดูตารางสรุปความเคลื่อนไหว สนช. รายสัปดาห์

สนช. 21