เกี่ยวกับเรา

ภารกิจหลักของมูลนิธิ คือ การเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะสำหรับพลเมืองไทยในการติดตาม และตรวจสอบองค์กรและบุคคลในภาครัฐ ด้วยการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ที่เป็นกลาง ถูกต้อง และเชื่อถือได้ โดยงานวิจัยหรือข้อมูลที่ผลิตและรวบรวมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของมูลนิธินี้จะเป็นข้อมูลเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มูลนิธิตาสว่าง (Insight Foundation) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณะไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพลเมืองไทย และมีปณิธานที่จะสร้างปัญญา หรือทำให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นในสังคมไทย

การดำเนินงานของมูลนิธิมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยการบริจาคโดยตรงให้กับมูลนิธิ ซึ่งตัวท่านเองก็สนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ ด้วยการบริจาคและ/หรือสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิ โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของมูลนิธิ อาทิ ได้รับจดหมายข่าวรายเดือน รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ฯลฯ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองประธานกรรมการ
3. นายอุดร ตันติสุนทร กรรมการ
4. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ฉวาง กรรมการ เลขานุการ และ เหรัญญิก