Author Archives: admin

สนช. ม.ค.58

สมุดพก สนช. มกราคม 2558

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ…
n8

ครม. เดินหน้าแก้ราคาไข่ตกตำ่ และเห็นชอบยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว…
n7

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อาหาร ทำอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร…
ครม.30

ครม. เห็นชอบปรับโครงสร้างการผลิตปาล์มน้ำมันและให้สัตยาบันคุ้มครองแรงงานทางทะเล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร…
ฝ่ายนิติบัญญัติ22

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 22

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 22  มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 4 ฉบับ กิจการสภา จำนวน 2 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  1. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.…
ฝ่ายนิติบัญญัติ21

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 21

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 21 (21 – 23 ม.ค. 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 7 ฉบับ สรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง จำนวน 7…
ฝ่ายนิติบัญญัติ20

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 20

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 20 มีการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน  3 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 3 เรื่อง การพิจารณาสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศจำนวน 5 เรื่อง และ กิจการสภา…
ฝ่ายนิติบัญญัติ19

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 19

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 19  (8 – 9 มกราคม 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 6 ฉบับ และการดำเนินกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง จำนวน 3…