ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์

ฝ่ายนิติบัญญัติ22

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 22

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 22  มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 4 ฉบับ กิจการสภา จำนวน 2 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  1. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.…
ฝ่ายนิติบัญญัติ21

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 21

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 21 (21 – 23 ม.ค. 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 7 ฉบับ สรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง จำนวน 7…
ฝ่ายนิติบัญญัติ20

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 20

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 20 มีการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน  3 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 3 เรื่อง การพิจารณาสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศจำนวน 5 เรื่อง และ กิจการสภา…
ฝ่ายนิติบัญญัติ19

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 19

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 19  (8 – 9 มกราคม 2558) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 6 ฉบับ และการดำเนินกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง จำนวน 3…
ฝ่ายนิติบัญญัติ18

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 18

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 18  (18-19 ธันวาคม 2557) มีการประชุมที่สำคัญ  คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 10 ฉบับ กิจการสภา จำนวน 2 เรื่อง  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก…
ฝ่ายนิติบัญญัติ16

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 16

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 16 ได้มีการประชุมเพียงวันเดียวคือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 3 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 1…
ฝ่ายนิติบัญญัติ15

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 15

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 15 การประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 7 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 3 เรื่อง และ กิจการสภาจำนวน 1…
ฝ่ายนิติบัญญัติ14

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 14

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 14 การประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 11 ฉบับ การพิจารณาสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศจำนวน 2 ฉบับ และ กิจการสภาจำนวน 1…