ประเด็นร้อน

ฝ่ายนิติบัญญัติ16

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 16

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 16 ได้มีการประชุมเพียงวันเดียวคือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยการประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 3 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 1…
ฝ่ายนิติบัญญัติ15

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 15

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 15 การประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 7 ฉบับ การสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่งจำนวน 3 เรื่อง และ กิจการสภาจำนวน 1…
ฝ่ายนิติบัญญัติ13

ความเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ : สนช. สัปดาห์ที่ 13

การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ 13 (12 – 13 พ.ย. 2557) การประชุมได้มีพิจารณาวาระที่สำคัญ 3 ประการ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน 8 ฉบับ และการสรรหาและถอดถอนบุคคลดำรงตำแหน่ง…
m366

มติครม. 28 ตุลาฯ ให้มีตำรวจกองประจำการ ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จับมือกัมพูชาขจัดค้ามนุษย์

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 มีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ตำรวจกองประจำการ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่…