สมุดพกนักการเมือง

สนช. ม.ค.58

สมุดพก สนช. มกราคม 2558

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ…