มติ ครม. รายสัปดาห์

n8

ครม. เดินหน้าแก้ราคาไข่ตกตำ่ และเห็นชอบยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ แนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว…
n7

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.อาหาร ทำอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องมีคุณภาพและปลอดภัย

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร…
ครม.30

ครม. เห็นชอบปรับโครงสร้างการผลิตปาล์มน้ำมันและให้สัตยาบันคุ้มครองแรงงานทางทะเล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร…
fe

ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติที่น่าสนใจ ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…